title
title
title
title
title
title
title
title
מודלים לקליטה
קליטה לישוב - בניה בהרחבה
תושב בהרחבה של הישוב הינו בעל זכות לבחור ולהיבחר לוועד המקומי, בעל זכות לקבלת שירותים מוניציפאליים.
אינו חייב במסירת הכנסותיו לישוב.
חייב בתשלום מיסים בהתאם לחוקי הארנונה לוועד המקומי.
חייב בתשלום מיסים לאגודה הקהילתית, בהתאם להחלטת האגודה הקהילתית.
יש לעבור ועדת קבלה אזורית על מנת להתקדם בתהליך רכישת המגרש מרמ"י.

בניית הבית בהרחבה:
רכישת מגרש - על מגרש של כ- 1/2 דונם- תשלום עבור המגרש לרשות מקרקעי ישראל.
פיתוח תשתיות ציבוריות - תשלום לקופת הפרויקט בחברה הכלכלית בהתאם למחיר שאושר ע"י משרד השיכון.
בניית בית - בהתאם לבית שרוצים לבנות ובהתאם לתקנון התב"ע לבניה.

קליטה לחברות באגו"ש החקלאית
קליטה לחברות באגודה השיתופית החקלאית תתבצע בהתאם למסלול הקליטה המוסדר בתקנון הקונבנציונאלי של הקיבוץ.
תהליך קליטה מובנה, המלצת ועדת קבלה הצבעה בקלפי באספת האגודה
חברי הקיבוץ הנקלטים הנם בעלי זכות לבחור ולהיבחר ככל חבר קיבוץ.
החברים החדשים הופכים להיות שווי זכויות בקיבוץ, כולל זכויות בנכסים היצרניים של האגודה, בהתאם להחלטות הקיבוץ.
החברים שנקלטו זכאים לאספקת שירותים ואספקת צרכיהם בהתאם לאורחות החיים הנהוגים באותו הקיבוץ אליו נקלטו.
הקיבוץ רשאי לגבות דמי כניסה מכל חבר נקלט שימשו לטובת:
זכות שימוש בתשתיות ציבוריות מהעבר.
הצורך בחידוש תשתיות קיימות.
עור מבית מגורים שקיבל מהקיבוץ.
שימוש בנכסים קהילתיים.
זכויות סוציאליות שיקבלו הנקלטים בעתיד (אם יקבלו).

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית בקיבוץ מתחדש
תהליך הקליטה דומה לתהליך הקליטה לחברות מלאה, עליו להיות מוסדר בתקנון הקיבוץ.
תהליך קליטה מובנה ומוסדר, המלצת ועדת קבלה הצבעה בקלפי באספה.
חבר נקלט בעצמאות כלכלית הנו חבר בפן הקהילתי, קיימת לו הזכות לבחור ולהיבחר
למוסדות המנהלים את היישוב.
חבר בעצמאות כלכלית אין לו קשר לצד הנכסי של הקיבוץ.
התנהלותו הכלכלית של הנקלט מנותקת מהקיבוץ.
ישלם לקיבוץ עבור עזרה הדדית ברמה שיוסכם עליה, שירותים, ותחומים שיוסכם עליהם עם קבלתו לחברות.
לנקלט לא יהיה חלק בנכסים היצרניים, למעט בית המגורים שישויך לו.
הקיבוץ יוכל לגבות דמי כניסה.
הנקלט יוכל להשתמש בנכסים הקהילתיים בהתאם לאורחות החיים בקיבוץ.
בית המגורים- הנקלט יוכל לרכוש בית מבונה או לבנות את ביתו על מגרש ריק.
שיוך הבית יעשה, אם בכלל, ביחד עם שיוך כולל לחברי הקיבוץ.
תגובות לדף