title
title
title
title
title
title
title
title
תמיכות לשנת 2020

בקשת תמיכה מתקציב המועצה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה.

 

מועצה אזורית עמק המעיינות מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2020, קיימת האפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה על פי המפורט להלן:

 

1.     1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

     א. תרבות

     ב. ספורט

     ג. רווחה

     ד. חינוך

     ה. בריאות

     ו. גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל

 

        2. תבחינים למתן התמיכה - לחצו כאן

     

3. הגשת בקשה: 

    א. יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה חתום על ידי מורשי חתימה ורואה חשבון, בצרוף המסמכים הבאים

    ב. הצעת תקציב של המוסד לשנת התקציב הנוכחית 2020 

    ג. מאזן מבוקר לשנת התקציב- 31.12.2018 

    ד. דו"ח תקציב וביצוע לחודשים ינואר- דצמבר 2019

    ה. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

    ו. אישור ניכוי מס במקור

    ז. אישור ניהול תקין תקף מרשם העמותות

    ח. כתב הסכמה בלתי חוזרת לקבלת פרטים על חשבונות הבנק

    ט. התחייבות כתנאי לקבלת תמיכה מהמועצה האזורית

    י. תעודה על רישום עמותה - בהגשה ראשונה

    יא. תקנון העמותה - בהגשה ראשונה

 

4. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים, החתימות  והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני מליאת המועצה.

 

5. אין וודאות כי יקבע תקציב תמיכות לשנת 2020, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

   

6. לוחות זמנים להגשת הבקשות

 מועד האחרון להגשת בקשה לתמיכההוא יום חמישי כה' בשבט תש"פ, 20.02.2020 בשעה 12:00 במשרד מזכיר המועצה.

 

7. לברורים ניתן לפנות ללשכת מזכ"ל המועצה במייל: dina@maianot.co.il  ואנו נחזור אליכם טלפונית במידת הצורך. לעיונכםחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.

 

מסמכים מצורפים

תגובות לדף