title
title
title
title
title
title
title
title
תמיכות לשנת 2019


הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה

מועצה אזורית עמק המעיינות (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2019, קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה על פי המפורט להלן:

1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
     א. תרבות
     ב. ספורט
     ג. רווחה
     ד. חינוך
     ה. בריאות
     ו. גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל

 2. תבחינים למתן התמיכה:
     א. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.
     ב. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן להוריד מאתר המועצה. 
        לברורים: ימים א' - ה' בין השעות 08:00 ל- 12:00 בטלפון 04-6848160  או במייל: dina@maianot.co.il 

3. מועד אחרון להגשת בקשות:
     א. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה, הוא יום חמישי ב' אדר א' תשע"ט, 07/02/2019 בשעה 12:00
     ב. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 
         לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל"), ניתן לקבל העתק מנוהל זה במשרדי המועצה.

4. אין וודאות כי יקבע תקציב תמיכות לשנת 2019, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

5. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.


           

נוהל  הגשת בקשה לתמיכה מהמועצה האזורית לשנת 2019


1. לצורך קבלת תמיכה מתקציב המועצה לשנת 2019 עליכם להגיש בקשה לוועדת תמיכות על גבי הטפסים המצורפים.

 

2. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים כולל אישור רו"ח או עו"ד של העמותה.

 

3. לבקשה יש לצרף את המסמכים הנ"ל:

     א. הצעת תקציב של המוסד לשנת 2019.

     ב. מאזן מבוקר ל- 31.12.2017 .

     ג. דו"ח תקציב וביצוע לחודשים ינואר – דצמבר 2018 .

     ד. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

     ה. אישור ניכוי מס במקור.

     ו. תעודה לרישום עמותה.

     ז. אישור ניהול תקין תקף מרשם העמותות.

     ח. כתב הסכמה בלתי חוזרת לקבלת פרטים על חשבונות הבנק.

 

4.  את המסמכים וטופס הבקשה  ניתן להגיש עד ליום חמישי, 07/02/2019 בשעה 12:00 במשרד מזכיר המועצה לידי דינה אזוגי.

 

5.  בקשה אשר לא תכלול את הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

 

6.  ועדת התמיכות של המועצה תדון בבקשות עפ"י הנחיות משרד הפנים.
   מיה גומא להב
מזכירת המועצה 


 

 

 

תגובות לדף