title
title
title
title
title
title
title
title
מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור
שם פרטיעלאא אלדין זועבי תפקיד -מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור
טלפון -04-6848105
דוא"ל -mevaker@maianot.co.il פקס-04-6848301

תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות על פי הוראת החוק

תפקיד המבקר ותחומי סמכותו לביקורת, כפי שנקבעו בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות:

1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות 

    ועקרונות היעילות והחיסכון.

2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.

3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 


ממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית – אחריות וסמכויות על פי החקיקה


בירור תלונות הציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית,מוסדותיה ,עובדיה וכן כל גוף עירוני מבוקר .


סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות ( ממונה על תלונות הציבור ) התשס"ח 2008 קובע :

 

א. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות‏[1], על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

 

ב. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

     1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 

        והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

     2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט. תגובות לדף