title
title
title
title
title
title
title
title
מכרז הקמת גשר שער ירדן


המועצה האזורית עמק המעיינות

מכרז פומבי מספר 141-2015

הקמת גשר שער הירדן 


המועצה האזורית עמק המעיינות (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמת גשר בין ישראל לבין ירדן (בסמוך לקיבוץ טירת צבי) בפרויקט שער הירדן, כמפורט במסמכי המכרז המלאים.

1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (בתמצית):

1.1 קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בענף 300 (גשרים) ג-5 (בלתי מוגבל) וכן רשום במאגר הקבלנים המוכרים לביצוע עבודות ממשלתיות.

1.2 בעל ניסיון מוכח בין השנים 2007 עד 2015 בביצוע פרויקטים תחבורתיים גדולים, וכן בביצוע גשרים, ביניהם לפחות גשר אחד שבוצע בשיטת הדחיקה או גשר מקטעים (תנאי הניסיון המפורטים מופיעים במסמכי המכרז המלאים).

1.3 הגשת ערבות בנקאית לזכות המועצה ע"ס2,250,000 ₪.

1.4 השתתפות בסיור קבלנים שיתקיים בתאריך 23/11/15 (כמפורט בסעיף 2 להלן).

1.5 רכישת מסמכי המכרז בתמורה לסך של 13,000 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה (ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם).

1.6 דרישות נוספות כמפורט במסמכי המכרז המלאים.


2. סיור קבלנים יתקיים ביום 23/11/2015 בשעה 10:00. נפגשים במחלקת ההנדסה במועצה ויוצאים לסיור בשטח. ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז.


3. המועד האחרון להגשת הצעות - 25/01/16 עד השעה 15:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת ההנדסה במועצה. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה - לא תידון.


4. יצוין כי שיטת הביצוע והצעת המחיר המבוקשת במכרז זה היא "פאושלית" כמפורט במסמכי המכרז. תקופת הביצוע – תוך 16 חודשים ממתן צו התחלת עבודה.


5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו.


6. בכל מקרה של סתירה או חסר בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות הקבועות במסמכי המכרז המלאים.


7. לבירורים אודות סיור הקבלנים ניתן לפנות לכפיר אליהו מהמועצה בטל' -052-9558181
 יורם קרין 

 ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

תגובות לדף