title
title
title
title
title
title
title
title
תכנית מתאר כוללנית


תכנית מתאר כוללנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של המועצה ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון לטווח הארוך. התכנית תקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה: אילו אזורים במועצה ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים; אילו מקומות ראוי לשמור ואילו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של המועצה. תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפוי ל- 20 שנים הקרובות.

מה היא תכנית מתאר מקומית כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית היא מסמך המעגן את המדיניות התכנונית העירונית בשלל נושאים שלהם אספקט פיסי, כגון: אופי הבינוי, ייעודי קרקע (מגורים, תעסוקה, מסחר וכד'), שטחים פתוחים, מוסדות ציבור, תחבורה, תשתיות ועוד. מרגע אישורה יש לה מעמד סטאטוטורי, כלומר חוקי, והמועצה מחויבת לפעול לפיה. אין זה אומר שלא ניתן לשנותה - אבל הליך שינויה מחייב אישור השינוי בוועדה המחוזית. תכנית מתאר חלה על המועצה כולה, וקנה המידה בו היא נערכת ואליו היא מתייחסת הוא קנה מידה אזורי. היא אינה מכילה מידע ברמת פירוט של מגרש בודד.

למה צריך תכנית מתאר?

תכנית המתאר מאפשרת ראייה תכנונית כוללת למועצה שממנה ניתן לגזור תכנון ארוך טווח מחד, ותכנון מפורט לאזורים השונים מאידך. לא פחות חשוב מכך, היא מאפשרת שקיפות בהצגת מדיניות התכנון במועצה, ונותנת בידי כל יזם פוטנציאלי כלים להבין את מרחב האפשרויות התכנוני הרלוונטי לשטח שלו.
כיום מעודדת המדינה רשויות מקומיות להכין תכנית מתאר למרחב התכנון שלהן, ומגדילה את העצמאות התכנונית של רשויות בעלות תכנית מתאר מאושרת.

 

מהם הכלים של תכנית המתאר?

להלן כמה מהכלים העיקריים שבעזרתם מתווה תכנית המתאר את מדיניות המועצה:
קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע ברחבי המועצה: מסמנת את אזורי המגורים, התעסוקה, השטחים הפתוחים וכן הלאה. ביכולתה גם לקבוע היכן ניתן לשלב בין ייעודי הקרקע השונים ובאיזה אופן.
קביעת איסורים ומגבלות – התכנית קובעת איסורים ומגבלות ביחס לנושאים שונים, למשל בכל הנוגע לבינוי בשטחים פתוחים, לתוספת בינוי באזורים לשימור או לשימושים בקרקע שיכולים לגרום מטרד או לדחוק את הייעוד המרכזי.
הגדלת מרחב האפשרויות – לגבי אזורים מסוימים מאפשרת התכנית תוספת בנייה, בנייה חדשה או מאפשרת ייעודי קרקע נוספים שיתקיימו בכפיפה אחת עם אלו הקיימים.

 

איך בנויה תכנית המתאר?

לתכנית המתאר שני מסמכים מרכזיים: מסמך הוראות כתובות ("תקנון") - המפרט את ההנחיות השונות המתאימות לכל ייעוד קרקע ולכל אזור; תשריט (הכולל סימונים על גבי מפה) - הקובע את ייעודי הקרקע ברחבי המועצה. מסמך ההוראות הכתובות מתייחס בנוסף לשימושים המותרים בקרקע גם לנושאי עיצוב המרחב, איכות סביבה, תחבורה ועוד. פרט לשני מסמכים אלה קיימים נספחים נוספים בתחומים כמו; תיירות, סביבה, שטחים פתוחים, חקלאות ועוד.

 

מה יכולה תכנית המתאר לעשות ומה היא אינה יכולה לעשות?

תכנית מתאר כוללנית מתווה מדיניות כללית שלאורה יבחנו התכניות המפורטות שיקודמו במועצה מיום אישורה. תכנית מתאר מקומית כוללנית אינה יכולה לאפשר הוצאת היתרים לבנייה מכוחה. גם במקרים בהם ממליצה תכנית המתאר להוסיף בינוי במקום מסוים – הרי שטרם הוצאת היתר בנייה יש תחילה לאשר תכנית בניין עיר מקומית בעלת הוראות מפורטות לבנייה, ורק מכוחה של התכנית המפורטת ניתן יהיה להוציא היתר בנייה.

 

מי אחראי ליישם את תכנית המתאר?

תכנית המתאר מגדירה את מרחב האפשרויות התכנוניות ומשמשת בידי המועצה אבן בוחן לבחינת יוזמות תכנוניות חדשות. יחד עם זאת, לרב אין היא קובעת לוחות זמנים או גורם אחראי למימוש. המנגנון המביא בסופו של דבר ליישום התכנית הוא מנגנון ה"שוק". ישנם תחומים בהם המועצה עצמה פועלת למימוש החזון התכנוני המובע בתכנית המתאר, בעיקר בכל הנוגע לשטחים הציבוריים או למטרות ציבוריות אחרות.

 

מתי נראה את השינוי ואיך הוא יבוא לכדי ביטוי?

לא ניתן לצפות לראות שינוי מיד בבוקר שלאחר אישורה של תכנית המתאר. תכנית המתאר מתווה שדה אפשרויות, ומידת הניצול של מרחב האפשרויות נתונה בידי גורמים רבים. כמו כן, כמוסבר לעיל, על מנת לבנות על פי התכנית יש ראשית לאשר תכנית מקומית בעלת הוראות מפורטות, ולאחר מכן להוציא היתר בנייה. אלה תהליכים שאורכים זמן. למרות התהליך הארוך יש לזכור כי תכנית המתאר יכולה לגרום לשינוי מיידי במדיניות התכנונית ובהמרצת תהליכים.


צוות התכנון

אילן  איזן

ראש צוות

לירון  אמדור

מתכננת ראשית יועצת חקלאות

אורנה  בן ציוני

אדריכלית נוף

טובי  כהן

מרכזת תפעולית, יועצת חברה,  שיתוף ציבור ופרוגרמות

אלי  אסיף

יועץ תנועה

גיל  שגיא

יועץ תשתיות

דלית  גסול

יועצת תיירות

צביקה  מינץ

יועץ כלכלי

הדס  שדר

יועצת שימור

דני  עמיר

יועץ לתכנון סביבתי

 

תגובות לדף