title
title
title
title
title
title
title
title
רישוי עסקים
שם פרטייעקב קדוש
טלפון -04-6848172 נייד-050-8290390
דוא"ל -kobi@maianot.co.il פקס-04-6848307
שם פרטימורן פרץ תפקיד -מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
טלפון -04-6848170
דוא"ל -moran@maianot.co.il פקס-04-6848307

אחריות המחלקה

· אחריות על הוצאת רשיונות לעסקים, פיקוח ותקנות רישוי.
· פיקוח תברואתי בעסקים ובמוסדות ציבוריים.
· אחריות על היתרי רעלים לעסקים, חקלאים וכו'.


קורונה 2020 - תו סגול לעסקיםרישיון לניהול עסק הינו מסמך, החתום על ידי ראש המועצה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

לנוהל רישוי עסקים - הקלק כאן...למי נחוץ רישיון לניהול עסק?

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם המועצה.

 

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות, מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. עוד נועד החוק לשמור על הבטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, למנוע סכנת הדבקות במחלות בעלי חיים ולמנוע זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, וכן לשמור על בריאות הציבור לרבות תנאי תבאורה נאותים ולהבטיח קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

 על פי חוק רישוי עסקים (התשכ"ח - 1968) כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ב - 2012) חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.


באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.


באלו מקרים אין חובת רישוי?

משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו: עורכי דין, רופאים, רואי חשבון ועוד.

כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

לרשימת המקרים בהם נדרש רישיון לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ב - 2012


* מדריך לפתיחת עסק.

קבלת מידע מוקדם להגשת בקשה לרישוי עסק: 

1.      מידע לגבי תהליך הבקשה לרישיון עסק

2.      מידע לגבי גורמי הרישוי שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון

3.      מידע לגבי טפסי ומסמכים הנדרשים בהתאם לסוג העסק

4.      הסבר בנוגע לדרישות צפויות לאור בקשות רישוי קודמות

5.      אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים

6.      בדיקה האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבניה בשל הסיבות הבאות:

העסק יידרש לאישור שימוש חורג.

אין התאמה בין העסק להיתר הבנייה.

במידה וקיימת חריגת בנייה, יש להסדיר את נושא רישוי הבניה מול הועדה לתכנון ובניה.


הכנת תוכנית עסק

הכנת תוכנית לניהול עסק להתבסס על חוק תכנון ובניה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , תשס"א – 2000.


התוכנית תכלול את המידע הבא:

- תרשים  סביבה של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:250)
- מפה מצבית - בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250)
- תכנית העסק  - בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:10)
- חתכים- שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100).
- החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. 
- לבתי אוכל יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידה של 1:50)

דגשים מיוחדים להגשת תוכנית עסק:


עסק של עריכת אירועים תחת כיפת השמים

נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

 

עסקי מזון ובתי אוכל

בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50)

המבנה יכלול : אזור אחסנה , מטבח , אולם ישיבה , חדר שירותים לרבות לנכים.

המבנה יהיה בנוי מבלוקים , ברמת גימור נאותה ללא חורים בקירות וצבוע.

בעסק יהיה אוורור, חלונות יש לרשת ברשת צפופה.

לא מאושר ציפוי P.V.C , עץ, פח או שימוש באזבסט.

גישה לאנשים עם מוגבלות - לאנשים עם מוגבלות בתנועה יהיה העסק נגיש מהחניה הקרובה משפת הכביש לבית העסק פנימה, לרבות לחדרי השירותים. בבית העסק יהיה מתקן שירותים מותאם לאנשים עם מוגבלות בתנועה על פי התקנות.

 

מפעל מסוכן

נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בשלושה העתקים.  


הגשת הבקשה

הבקשה לרישיון עסק תוגש במחלקת רישוי עסקים בטופס הגשת בקשה לרישיון.

הבקשה תהיה חתומה בידי המבקש (חותמת החברה לעסק של חברה בע"מ).

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.

תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש).

תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום ממחלקת הגבייה במועצה.

מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.

חוזה שכירות.

תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.

אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ).

מסמכים מצורפים נוספים שידרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק  דוא"ל ומספר טלפון נייד.

 

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק?

העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

 

תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק :

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה לפי כל פריט בנפרד הנכלל בבקשה.

אגרת רישוי /חידוש רישיון/ היתר זמני / רישיון זמני - 324 ₪

 

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.  


הנפקת הרישיון

 לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת לגורמי ונותני האישור הנדרשים על פי הצו.

כל גוף רישוי עורך ביקורת בעסק ומכין חוות דעת על הנושאים הטעונים תיקון. לאחר תיקון הליקויים יש לדווח לעורך הביקורת.


נוהל רישוי קיטנות

הננו להביא לידיעתכם שקייטנות הינן עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968.

לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלה אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים מאת המועצה האזורית דרום – השרון לפי חוק פיקוח על קייטנות לא יינתן רישיון לקייטנה , אלא אם כן ניתן אישור גם ממי ששר החינוך הסמיך אותו לכך.

"קייטנה" – "מקום שמתנהלת בו פעילות יום- יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים."

דגשים בדבר החובה/פטור מרישוי קייטנה:

השר באישור וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגי קייטנות המנוהלות ע"י ארגונים או גופים שיקבעו.

"קייטנה" – כמשמעותה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) – תש"ן – 1990

"קייטנת המשך" – קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה.

"המשך פעילות"– פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים ואף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה.

פטור מחובת רישוי:

·         קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי ע"פ חוק להלן רשימת הגופים :

·         בית ספר וגן ילדים הפועלים ברישיון ע"פ חוק פיקוח על בתי ספר.

·         רשות מקומית.

·         מתנ"ס עירוני הפועל במקום הקבע שלו.

·         אקי"ם, אילן.

·         מחנות העולים.

·         הנוער העובד והלומד, הנוער הדתי העובד והלומד.

·         בני עקיבא, עזרא, בנות בית יעקב.

·         הצופים, תנועת הצופים הדרוזים והערבים בישראל.

·         השומר הצעיר.

·         בית"ר, מכבי הצעיר.

·         האיחוד החקלאי.

·         אריאל, תנועת הנוער הערבית.

טפסים נדרשים:

1 . אישור משרד החינוך.

2 . אישור משרד הבריאות.

3 . אישור קב"ט המועצה (מוסדות חינוך).

4 . אישור כיבוי אש.

להלן הקישור להורדת הטפסים:


תהליך הוצאת רישיון העסק:

1 . אישור השתתפות בהשתלמות משרד החינוך למנהלי קייטנות.

2 . אישור משרד החינוך.

3 . פתיחת תיק רישוי במחלקת רישוי עסקים.

4 . תשלום אגרת רישוי.

רק לאחר קבלת כל האישורים יונפק רישיון העסק לקייטנה.


תנאי הרישיון:

1 . הרישיון כפוף לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975

2 . כפוף לתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) , התשנ"ג – 1993

3 . הוראות הבטיחות בחוזר מנכ"ל הוראות קבע תשנ"ח 8/א' סעיף 5.1 – 6

4 . אספקת המזון תהיה ממקור מאושר בלבד .

5 . קיום משטחים מוצללים בכמות נאותה של 50% לפחות.

6 . חייב להיות במקום מתקן מים קרים או אספקה חופשית של מים קרים.

  
* רישיון לאירועים תחת כיפת השמיים.

אירוע המוני (אירועים תחת כיפת השמים )– מוגדר על פי חוק רישוי עסקים, כאירוע של "עינוג ציבורי " הנערך במקום פתוח /סגור שלא יועד לכך. לדוגמא: פארק, רחבת המושב, בית העם, ומקומות סגורים אחרים שלא יועדו לכך. לפיכך, אירוע במקום שאין בו רישיון עסק, מנהל האירוע נדרש ברישיון לאירוע חד – פעמי.

 

באילו מקרים צריך רישוי לאירוע?

החוק מגדיר אירועי תרבות , בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל - 500 משתתפים  או יותר.

פריט 7.7 (ה) לצו רישוי עסקים (טעוני רישוי), התשע"ג - 2012

להלן: תנאי משטרת ישראל לאירועים תחת כיפת השמים .

 

הגשת הבקשה:

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים 30 יום לפני קיום האירוע.

 

על הבקשה לכלול את הפרטים/מסמכים הבאים:

1.       מכתב המתאר את פרטי האירוע.

2.       תוכנית עסק חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך (שהוסמך מטעם רשם המהנדסים).

3.       תוכנית בטיחות ערוכה וחתומה ע"י מהנדס בטיחות מוסמך.

4.       הסדרי תנועה וחנייה

5.       אישור למבנים אירעיים (מהנדס קונסטרוקציה)

6.       תוכנית אבטחה

7.       אישור חשמלאי בודק

8.       אישור כיבוי אש

9.       רצ"ב הנחיות כיבוי אש בהם יש לעמוד

10.    אישור מד"א

11.    צריכת משקאות משכרים – נדרש בפריט נוסף לרישוי 4.8 לצו.

12.    אישור משרד הבריאות באירועים בהם מוגש מזון (הן מזון המבושל במקום והן המגיע מחברות קייטרינג מסודרות) יש למלא טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (רצ"ב) .

 

נוהל אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמיים...

תגובות לדף