נספח ח' - ישיבת מליאה 07/13
תאריך התמונה  5/11/2013
העתקת קישור