נספח ד' לפרוטוקול מליאה 02/18 - תב"רים
תאריך התמונה  6/3/2018
העתקת קישור