קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/432/f14_נספח א - פרוטוקול ישיבת מליאה מס 09-2019 מיום 27.6.2019.pdf