קבצים

http://www.maianot.co.il/media/sal/katavot_media/433/f14_נספח ב- פרוטוקול ישיבת מליאה מס 10-2019 מיום 16.7.2019 - טלפונית.pdf