title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 08/19
27/6/2019

סדר יום

1.       אישור צו ארנונה לשנת 2020.

2.       שונות ודיווחים.