title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 11/19
8/8/2019

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 9/2019.

2.       אשרור פרוטוקול מליאה מס' 10/2019 - טלפוני.

3.       אישור שכר בכירים.

4.       מינוי נציגי ציבור ועדת איכות הסביבה.

5.       אישור תברי"ם.

6.       שונות ודיווחים.