title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 12/19
19/9/2019

סדר יום
1. סיור במיצג האור קולי החדש והרמת כוסית לראש השנה תש"פ
2. אישור פרוטוקול מליאה 11/2019
3. אחזקת תשתיות מים מנחמיה - פטור ממכרז
4. דוח רבעון 2, 2019
5. צו עבירות קנס
6. אישור מורשי חתימה בבתי הספר בניהול עצמי
7. תב"רים
8. שונות ודיווחים

לפרוטוקול המלא