title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 14/19
26/12/2019

סדר יום

1.       אישור תקציב המועצה לשנת 2020.