title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 1/20
16/2/2020

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאה 14/2019  + 15/2019
2. אישור פרוגרמה והצעת תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה.
3. אישור דוחות ביקורת של מבקר המועצה לשנת 2018
4. הצגת דוח ביקורת מפורט 2018
5. אישור דו"ח ביקורת של מבקר המועצה לשנת 2018
6. אישור מדיניות רוכלות ורישוי עסקים.
7. אישור חברי ועד מקומי בית יוסף.
8. אישור תב"רים.
9. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא