title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/10
2/9/2010

סדר יום

                                                                                                          

1.        ברכות והרמת כוסית לקראת השנה החדשה.

2.        דבר הישוב – נווה איתן.

3.        אישור פרוטוקול מס' 5/10 מיום 8.7.10 .

4.        אישור המלצת ועדת תמיכות .

5.        תבחינים לועדת תמיכות לשנת 2011.

6.        הכרות עם מנהל ארנונה – אלברט גבאי.

7.        מינוי מנהל גבייה – תחיה עצר.

8.        מינוי יועץ לענייני ותיקים.

9.        תברי"ם

10.      שונות.


לפרוטוקול המלא