title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/10
18/2/2010

סדר יום

1.   אישור פרוטוקול מליאה 01/10 מיום 21.01.10 .

2.   תוכנית עבודה 2010.

3.   אישור גזברית תחיה עצר והעסקה בחוזה בכירים.

4.   אישור חוזה מיוחד.

5.   בחירת דירקטורית לתאגיד הביוב.

6.   אישור תב"רים.

7.   גשר לעתיד – עידו שלם.

8.   אישור תקציב ועדים מקומיים.

9.   אישור מאזנים ועדים מקומיים.

10. שונות.


לפרוטוקול המלא