title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/10
6/5/2010

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מליאה 03/10 מיום 25.3.10 .

2. אישור הסדרת תב"עות - בניית תחנות שאיבה לביוב ברחבי המועצה.

3. החלפת מינוי ממונה על הגבייה.

4. עדכון הרכבי  ועדות ומנהלות.

4. אישור תוכניות פיתוח- משרד הפנים.

5. אישור תברי"ם.

6. פארק המעיינות.

7. שונות.


לפרוטוקול המלא