title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/10
8/7/2010

סדר יום

1.       ברכות והרמת כוסית לקראת השנה החדשה.

2.       עדכונים.

3.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 4/2011 מיום 29.6.2011 .

4.       מינוי נציג ציבור לועדת בחינה.

5.       אישור אשראי תחנת העמקים

6.       תיקון תקנון חכ"ל.

7.       אשרור בחירת דירקטורים בחכ"ל.

8.       תיקון חוק עזר עמק המעיינות (הסדרת השמירה).

9.       אישור תמיכות לשנת 2011 .

10.     אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2012.

11.     אישור מזכיר המועצה בשכר בכירים.

12.     מינוי מנהל ארנונה, מינוי ממונה על הגביה.

13.     אישור נציגי המועצה בוועד המנהל של עמותת המתנ"ס.

14.     מורשי חתימה.

15.     תברי"ם.

16.     שונות.

לפרוטוקול המלא