title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 08/10
29/12/2010

סדר יום

1.   אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס 7/10 מיום 25.11.2010.

2.   מטרות המועצה לשנת 2011.

3.   סקר שביעות רצון .

4.   אישור תקציב וועדים מקומיים.

5.   אישור מסגרות חח"ד וערבויות לבנקים לשנת 2011 .

6.   אישור פתיחת חשבון .

7.   אישור דו"ח כספי רבעוני 1-9/2010 .

8.   אישור הנחות ארנונה לשנת 2011.

9.   אישור תברי"ם.

10. אישור תב"ע מעג"ל.

11. הארכת תוקף חוק עזר ביוב.

12. שונות.


לפרוטוקול המלא