title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 01/11
6/1/2011

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מס' 8/10 מיום 29.12.2011 .

2. מטרות המועצה.

3. תוכנית פיתוח 2011 .

4. אישור תקציב 2011 כולל תקן כ"א.

5. אישור תברי"ם.

6. שונות.


לפרוטוקול המלא