title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/11
10/4/2011

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 2/11 מיום 3/3/2011 .
2. הרמת כוסית לחג הפסח.
3. הצגת ואישור תוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנים 2011-2012 .
4. מינוי ממונה על הגבייה לעניין קנסות לפי פקודת המיסים(גבייה).
5. אישור ממונה על פניות הציבור.
6. תוכנית התייעלות וקיצוצים לשנת 2011 .
7. מתן תמיכות – דיון מחודש בתבחינים.
8. תברים.
9. שונות.

לפרוטוקול המלא