title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/11
29/6/2011

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מס' 3/11 מיום 10/04/2011 .

2. מינוי רו"ח לועדים מקומיים.

3. מכרז לריסוס גדרות ביטחון.

4. ועדת הנחות – החלפת  חבר ועדה.

5. אישור האצלת סמכות של המועצה לחכ"ל לפיתוח תשתיות ציבוריות בישובים.

6. הארכת תוקף חוק עזר ביוב – הטלת אגרה.

7. אישור העברת יתרות מסעיף לסעיף ב"קולחי עמק המעיינות". .

8. עדכון תקציב 2011

9. אישור נציג ציבור בועדת בחינה.

10. תברים.

11. שונות.


לפרוטוקול המלא