title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 08/11
29/12/2011

סדר יום

1.   אישור פרוטוקול מס' 7/2011 מיום 24.11.2011 .

2.   אישור דוחות רבעונים 2011

3.   הצגת מטרות המועצה לשנת 2012

4.   אישור תקציב מועצה 2012

5.   אישור תקציב ועדים מקומיים 2012

6.   אישור רואה חשבון לועדים מקומיים לשנת 2012

7.   אישור ועדות ביקורות בועדים מקומיים לשנת 2012

8.   דו"ח תאגידים עירונים לשנת 2010 : חכ"ל, שותפות טליה אחזקות, תחנת העמקים.

9.   מינוי מר מוטי מרדכי לגזבר המועצה מיום 31.1.12.

10. מינוי מוטי מרדכי כמנהל  ארנונה וממונה על הגביה

11. אישור מורשי חתימה

12. אישור בקשת קיבוץ עין הנציב להוספת שטחי שירות לאזור תעשיה בתוכנית ג/6074

13. אישור תברים.

14. שונות


לפרוטוקול המלא