title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 07/11
24/11/2011

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מס' 6/2011 מיום 3.11.2011 .

2. אישור סגן ראש מועצה בתואר – אילן מרדכי.

3. אישור צו ארנונה לשנת 2012 – מועצה.

4. אישור צו ארנונה לשנת 2012 ועדים מקומיים.

5. אישור ערבות בנקאית מע"צ  לכביש גישה ירדנה.

6. אישור תוכנית התייעלות 2011-2012 .

7. שונות.


לפרוטוקול המלא