title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 01/09
11/2/2009

סדר יום

1.      דבר ראש המועצה.

2.      אישור ומינוי סגן/מ"מ בשכר לראש המועצה.

3.      אישור ומינוי ועדות המועצה ונציגים בתאגידים.

4.      אישור מורשי חתימה.

5.      הסבר בעניין תקציב 2009 שאושר על ידי המועצה.

6.      אישור הלוואות ותב"רים.

7.      שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 01/09

מיום שני יז' בשבט תשס"ט, 11.2.2009

 

נכחו:

יורם קרין – ראש המועצה, דני אליהובית יוסף, מירב ניב – גשר, רונן חלוץ – חמדיה, אפרת פולק – טירת צבי,צבי ורד – כפר רופין, אייל לבשדה אליהו, אבי גלמעוז חיים, ציון כהן – מנחמיה, גדעון עריף – מסילות, גיל אלכסנדר – מעלה גלבוע, ירון שפיר – מירב, אייל יונה – נווה אור, שוש מאיר- נוה איתן, שלמה גלזרניר דוד, גדעון ישראלי – עין הנצי"ב, יוסי דדון – רוויה, ניסים אמזלג – רחוב, יואב שוהם – רשפים, שמואל ערמוןשדה נחום, דוד קירמה – שדי תרומות, רפי בן אבי – שלוחות, פרץ יהודה – תל – תאומים.

 

מאחר: - יעקב יהודה – ירדנה.

 

מוזמנים:

משה אביגדור – מ.מ. מזכיר המועצה, שלום בויאר – גזבר המועצה, טל יערי – מנהלת חשבונות ראשית, דיתי הרפז – חברה וקהילה, מייק ארליך – מהנדס המועצה, יועמ"ש -  עו"ד יעל נורקין.

 

 

נדון והוחלט:

 

1.     ראש המועצה סקר בפני המליאה את עיקרי מדיניותו ותוכנית העבודה.

 

2.     מליאת המועצה בחרה ואישרה את החבר ירון שפיר מקיבוץ מירב לתפקיד סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה בשכר, על פי המלצת ראש המועצה.

 

       א.     הסמכויות ותחומי האחריות שהואצלו לסגן ראש המועצה:

·                     צמיחה דמוגרפית

·                     פיתוח

·                     מים

·                     חקלאות

·                     תיירות

·                     תעסוקה

·                     משכורת בכירים.

 

ב.     תוקף התחלת העבודה ומתן השכר יהיה ביום 01.07.2009 .

 

ג.     עו"ד יעל נורקין – יועמ"ש, אישרה בפני המליאה כי מינוי הסגן נעשה כדין וכי המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין.

ד.     בפני המליאה הוצג אישורו של הגזבר המפרט את עלות העסקתו של הסגן וכי עלויות אלו מתוקצבות במלואן בתקציב המועצה. כמו כן הגזבר אישר את

        יכולתה הכספית של המועצה לעמוד בהתחייבויות.

 

       תוצאות ההצבעה:    בעד – 19       מתנגדים – 3

 

ה.     התקיימה הצבעה על פי בקשת חברי המליאה לדחות את מינוי הסגן בחודש – ההצעה לא התקבלה .

 

        תוצאות ההצבעה:   בעד – 9   נגד – 12   נמנעים -  1.

 

 

3.     מליאת המועצה אישרה את הרכב הועדות והנציגים בתאגידים כדלהלן.

 

הנהלת המועצה –

יורם קרין, ראש המועצה - יו 

ירון שפיר 

יעקב יהודה

שלמה גלזר 

גדעון ישראלי  

יוסי דדון

מרב ניב 

 

ועדת ביקורת –

רפי בן אבי - יו"ר

ניסים אמזלג 

שוש מאיר      

אליעזר יהודה 

יואב שוהם

 

ועדת מכרזים

ירון שפיר - יו"ר  

דני אליהו - מ"מ יו"ר 

יעקב יהודה          

אבי גל       

חלוץ  רונן

 

ועדת ביטחון

חלוץ רונן - יו"ר

קב"ט – רועי פשחור

יואב שהם

 

ועדת מל"ח -

יורם קרין - יו"ר 

רועי פשחור, אביגדור משה, ליקו פרחי, דיתי הרפז, עירית דרור, ציון דקו, מאיר גוטמן, גיל קורתי, אריה כהן, ישראל רותם, מייק ארליך, אבי לוי, מירי לבנה, יעקב קדוש, גד להמן, בנג'ו, כרמלה אוחיון, דפנה לוי.

 

ועדה חקלאית -

ירון שפיר - יו"ר

גיל אלכסנדר

יוסי דדון

יעקב יהודה 

איל לב

ציון דקו

אברהם גלבוע 

שי שטרן

עמיחי גלר 

יוסי קנר

גדי דור

רן בן-נון

 

ועדת הנחות -

יעקב יהודה – יו"ר

יהודה פרץ  מ"מ יו"ר

שלום בויאר – גזבר

עירית דרור – מ.מ. לשרותים חברתיים

יועץ משפטי

 

ועדת ערר -

לאה בן יצחק -  יו"ר

דב מילר 

אילן מרדכי 

מנולו שרקז 

יהודה מזרחי

 

ועדת תמיכות -

גזבר

מזכיר

יועץ משפטי

 

ועדה לשמירה על איכות הסביבה -

מירב ניב  - יו"ר

אייל לב

גיל אלכסנדר 

יעקב קדוש 

ירמי בן שלום

גיא הלדן

 

שימור אתרים -

יורם קרין  - יו"ר

אבי גל

גיל אלכסנדר

ניסים אמזלג

מייק ארליך

 

ועדה למאבק בנגע הסמים -

אפרת פולק - יו"ר

שמוליק ערמון

עירית דרור

מירי לבנה

גדעון ישראלי

נציגי ציבור

מנהל  בי"ס על- יסודי

 

ועדה  להנצחת זכר נרצחי טרור -

אפרת פולק – יו"ר

עירית דרור

אופירה שגב

עיריה מרדכי 

 

ועדת רכש -

אביגדור משה, מזכיר – יו"ר

שלום בויאר

גליה סגל

יועץ משפטי 

 

ועדה להקצאת קרקעות ומבנים -

אביגדור משה, מזכיר – יו"ר

מייק ארליך, מהנדס

שלום בויאר, גזבר

דפנה לוי

יועץ משפטי

 

נציגי מט"י -

יונה אייל

חגי ניר

 

מנהלת פארק צבאים- נציגי מועצה -

יורם קרין

ירון שפיר

עקיבא פולק -  מנכ"ל חברה כלכלית

מייק ארליך -  מהנדס מועצה

שלום בויאר -  גזבר מועצה

צמח גורן

יונה אייל

 

דירקטוריון- חברה כלכלית -

יורם קרין  -   יו"ר

מייק ארליך 

שלום בויאר

צביקה ורד

יעקב יהודה

רפי כפרי

גיל קורתי

אמנון בנימין

 

נציגות ל"מי שאן" -

יורם קרין, ראש מועצה

מייק ארליך, מהנדס

רן בן נון, נציג ציבור

 

       תוצאות הצבעה: בעד – 18     מתנגדים – 3   נמנעים – 2 .

 

 

4.   א.  מליאת המועצה אישרה את מורשי החתימה בשם המועצה האזורית עמק המעיינות.

 

·           יורם קרין             ת.ז.  056533748  -  ראש המועצה.

·           שלום בויאר         ת.ז.  42504092     - גזבר.

·           משה אביגדור      ת.ז.  005532220  -  מזכיר המועצה.

 

ב.     חתימה על המחאת, פקודות תשלום  וחוזים בהם התחייבות כספית לחובת המועצה:

-       יורם קרין        ת.ז.  056533748 - ראש המועצה.

-       שלום בויאר    ת.ז.  42504092   -  גזבר.

 

        בהעדר גזבר  -  יחתום במקומו מזכיר המועצה משה אביגדור  ת.ז. 0055532220.

 

       תוצאות ההצבעה: בעד – 18     נגד – 2       נמנע – 1

 

 

5.     תקציב המועצה לשנת 2009:

        גזבר המועצה הציג בפני המליאה את תקציב המועצה המאושר לשנת 2009. 

 

6.     תברים:

        מליאת המועצה אישרה את רשימת התברים בנספח המצורף.

 

 

7.     מליאת המועצה בישיבת המליאה הועדה לתכנון ובנייה בחרה ואישרה את הרכב ועדת המשנה לתכנון ובנייה.

 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה – ועדת משנה –

 

יורם קרין  - יו"ר                 מ"מ– ירון שפיר

רפי בן אבי                         מ"מ – גיל אלכסנדר

שמוליק ערמון                   מ"מ – אבי גל

דוד קירמה                        מ"מ – יהודה פרץ

דני אליהו                           מ"מ – יעקב יהודה

גדעון עריף                         מ"מ – יואב שהם

מירב ניב                            מ"מ – צביקה ורד

 

 

       תוצאות ההצבעה:       בעד – 20     נמנע - 2 

 

 

                                                        

_____________________________                   ___________________________

       אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה                                  יורם קרין – ראש המועצה



מסמכים מצורפים