title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/12
29/3/2012

סדר יום

1. הרמת כוסית לפסח.

2. אישור פרוטוקול מס' 1/2012 מיום 16.02.12

3. אישור תמיכות 2012

4. אישור דו"ח ביקורת 2011

5. אישור דוח מבוקר 2010

6. אישור דו"ח רבעוני ד, 2011

7. עדכון חברי ועדות המליאה.

8. צו עבירות קנס.

9. אישור תבר"ים.