title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/12
24/5/2012

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 2 מיום 29.03.2012

2. אישור שני נציגי ציבור בוועדת איכות הסביבה.

3. ועדת ערר - החלפת חבר המליאה אילן מרדכי.

4. אישור התקשרות עם קבלן לשיפוץ בריכת השחיה בכפר רופין.

5. אישור על פתיחת חשבון פיס בבנק דקסיה בע"מ.

6. תיקון תקנון חכ"ל - סעיף 69.

7. אישור חברי ועדת ביקורת ועד מקומי - מושב רויה.

8. אישור תבר"ים.

9. שונות.


לפרוטוקול המלא