title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/12
28/6/2012

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מס' 3/2012 מיום 24.5.2012 .

2. אישור ועדת שירות .

3. האצלת סמכויות ראש המועצה בנושא הוצאה לגמלאות למזכיר המועצה.

4. מינוי יו"ר לוועדת ערר לענייני ארנונה  (עו"ד יצחק מובסוויץ   שלוחות) .

5. אישור תבחינים לוועדת תמיכות לשנת 2013.

6. אישור תבר"ים .

7. שונות.


לפרוטוקול המלא