title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/12
15/8/2012

סדר יום
 
על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 4/2012 מיום 28.6.2012 .
2. אישור פתיחת חשבון בנק עבור תשלומי הורים למוסדות חינוך.
3. אישור התקנת ביוב בתל – תאומים.
4. אישור תברי"ם.
5. אגף חינוך וקהילה – סיכום תשע"ב לקראת תשע"ג .
6. שונות.

לפרוטוקול המלא