title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/12
11/10/2012

סדר יום
על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 5/2012 מיום 15.8.2012 .
2. אישור רבעון 2, 2012
3. הסדרת תחומי השיפוט של הועדים המקומיים
4. אישור הועדה להפחתת כמויות מים לתעשייה – תאגיד הביוב – "קולחי עמק המעיינות".
5. עדכון תקנון עמותת תחנת העמקים.
6. אישור תברי"ם.
7. שונות

לפרוטוקול המלא