title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 07/12
29/11/2012

סדר יום
על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 6/2012 מיום 11.10.2012
2. דו"ח מבוקר לשנת 2011 .
3. עדכון תקציב לשנת 2012 .
4. צו ארנונה מועצה לשנת 2013 .
5. צו ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2013.
6. אישור קריטריונים למחיקת חובות ארנונה.
7. מינוי ועדת מל"ח ובטחון.
8. מינוי נציג לוועדת מכרזים .
9. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
10. אישור הפרדה לשני זרמים במקור.
11. אישור תברי"ם.
12. אישור הלוואה על סך 3 מיליון ש"ח לכיסוי גרעון נצבר.
13. שונות.

לפרוטוקול המלא