title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 08/12
25/12/2012

סדר יום
על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 7/12 מיום 29.11.2012.
2. אישור תקציב מועצה לשנת 2013.
3. אישור תקציב ועדים מקומיים.
4. אישור מסגרת חח"ד לשנת 2013.
5. אישור רבעון 3, 2012 .
6. דיווח שנתי תאגידים.
7. אישור שכר בכירים.
8. אישור תברי"ם.
9. אישור ערבות למשרד לשיתוף אזורי.
10. שונות