title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 01/13
24/1/2013

סדר יום
 

1. אישור פרוטוקול מס' 8/12 מיום 25.12.2012

2. הצגת פעילות עמותת גיל עוז.

3. אישור תוכנית ההפרדה ל 2 זרמים.

4. אישור דו"ח תאגידים (חכ"ל, תאגיד הביוב - קולחי המעיינות).

5. אישור תוכנית שיקום תשתיות ביישובים כפריים 2013-2015.

6. אישור עדכון הרכב בוועדת מכרזים.

7. תברי"ם.

8. שונות.


לפרוטוקול המלא