title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/13
27/2/2013

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 1/2013 מיום 24.1.2013

2. החזר מס ועד מקומי - מנחמיה.

3. הצגת תכניות עבודה 2013

4. אישור תמיכות לשנת 2013.

5. דו"ח ביקורת 2012 וממצאי משרד הפנים לשנת 2011.

6. אישור דירקטורים בתאגידים.

7. אישור שכר בכירים.

8. אישור התקשרות בחוזה עם חבר מליאה.

9. דו"ח רבעוני ד, 2012.

10. עדכון תקציב לשנת 2012.

11. עדכון תקציב 2012 ועדים מקומים.

12. אישור סגירת תברי"ם בגרעון.

13. אישור תברי"ם.


לפרוטוקול המלא