title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/13
22/5/2013

סדר יום
 
1. אישור פרוטוקול מס' 2/2013 מיום 27.2.2013.
2. הצגת פעילות המחלקה לשירותים חברתיים.
3. אישור התקשרות בחוזה עם חבר מליאה.
4. מינוי ירון שפיר לתפקיד יו"ר ועדת המשנה לוועדה לתכנון ובניה .
5. אישור קריטריונים למחיקת חובות בגין זכאות בהווה להנחות מארנונה בהתאם לחוזר.
6. אישור המליאה לפרישת המועצה מעמותת התיירות.
7. עדכון תקציבי ועדים מקומיים.
8. הרשאה לגזבר המועצה לקבלת יעוץ השקעות מיועץ השקעות בנק הפועלים.
9. אישור תברי"ם.

לפרוטוקול המלא
מסמכים מצורפים