title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/09
31/3/2009

סדר יום

1.     אישור פרוטוקול מליאה 01/09 מיום 11.02.2009

2.     אישור המלצת ועדת תמיכות 2008.

3.     אישור עדכון תקציב 2008.

4.     אישור עדכון תקציב 2009.

5.     ועדות – שינויים.

6.     אתר טליה, חגל.

7.     הקמת תאגיד ביוב.

8.     דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2007 .

9.     אישור תברים.

10.   מורשים לעבודה עם "מרכבה".

11.   גזבר – עדכון שכר בכירים.

12.  אישור תקציבי ועדים מקומיים

13.  שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 02/09

מיום שלישי ו' בניסן תשס"ט, .2009 .31.3

 

נכחו:

יורם קרין – ראש המועצה, דני אליהובית יוסף, , אפרת פולק – טירת צבי, צבי ורד – כפר רופין, אייל לב – שדה אליהו, אבי גל – מעוז חיים, ציון כהן – מנחמיה, , ירון שפיר – מירב, אייל יונה – נווה אור, שוש מאיר- נוה איתן, שלמה גלזרניר דוד , ניסים אמזלג – רחוב, שמואל ערמון – שדה נחום, פרץ יהודה – תל–תאומים.

 

חסרים:

מירב ניב – גשר, רונן חלוץ – חמדיה, גדעון עריף – מסילות, גיל אלכסנדר – מעלה גלבוע, גדעון ישראלי – עין הנצי"ב, יוסי דדון – רוויה, יואב שוהם – רשפים, דוד קירמה – שדי תרומות, רפי בן אבי – שלוחות.

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, מייק ארליך – מהנדס, שלום בויאר – גזבר, טל יערי – מנהלת חשבונות, עו"ד דרור רכס – יועמ"ש.

 

 נדון והוחלט:

 

1.         המליאה אישרה את פרוטוקול מליאה 01/09 מיום 11.2.09.

           

            תוצאות ההצבעה: בעד 11, מתנגדים- אין, נמנעים – אין.

 

 

2.         לאחר דיון בנושא הגדלת התמיכות לשנת 2008 הוחלט לאשר את המלצות ועדת התמיכות לשנת 2008 .

           

           תוצאות ההצבעה: בעד 13, מתנגדים- 1, נמנעים – אין.

 

 

3.         גזבר המועצה הציג בפני המליאה את עיקרי השינויים שחלו בתקציב 2008 .

            המליאה אישרה את עדכון תקציב 2008 בסך 112,426 אלש"ח. "הצעת השינויים שאושרה מצורפת לפרוטוקול".

           

           תוצאות ההצבעה: בעד- 13, מתנגדים- 1, נמנעים – 1.

 

 

4.         בפני המליאה הוצגו השינויים בתקציב 2009 .

            המליאה אישרה את עדכון תקציב 2009 בסך 107,642 אלש"ח. "הצעת השינויים שאושרה מצורפת לפרוטוקול".

           

           תוצאות ההצבעה: בעד- 12, מתנגדים- 2, נמנעים – 1.

 

  

5.         ועדות – המליאה אישרה את השינויים הבאים בועדות הבאות:

            ועדת הנהלה: יואב שוהם - מחליף את שלמה גלזר.

                                  ציון כהן – חבר נוסף חדש.  

 

            דירקטוריון חברה כלכלית : סול לביא בן שימול חברה חדשה.

 

            תוצאות ההצבעה: בעד- 12, מתנגדים- אין, נמנעים – אין.

 

6.          אתר טליה / חג"ל:- ראש המועצה סקר בפני המליאה את הדילמות בנושא אתר טליה/חג"ל. כיום המטמנות מהוות מפגע 

             סביבתי ובטיחותי, נבחנות דרכי פעולה שונות להתמודדות עם הבעיה. האתרים אושרו ע"י הממשלה ורשויות התיכנון ולכן 

             יהיה קשה מאד לגרום לסגירתם. כמו כן ידוע שעלות השינוע והטמנה למטמנות אחרות מחג"ל, גבוהה בהרבה מהעלות

             הנוכחית. סוכם שצוות המועצה הכולל את נציגי מנחמיה וגשר במליאה, יפגש עם מנהל האתר, ויוביל את ההתמודדות

             להקטנת המפגעים הסביבתיים והבטיחותיים.

 

7.         הקמת תאגיד ביוב:-

             ראש המועצה דווח למליאה שישנה הצעה  מסודרת של ארז קרייזלר לאבני דרך להקמת תאגיד הביוב שיופעל

             בינואר 2010. מהלך זה מחייב לעדכן את חוק העזר, ליצור פורמט משפטי, להקים חברה, לתקצב, היתכנות

             כלכלית, מכרז לגיוס מנכ"ל וכו'.

             ההצעה אושרה ע"י המליאה. המודל המפורט יוצג בהמשך בפני המליאה.

 

8.         דו"ח ועדת ביקורת:-

            המליאה דנה ואישרה את דו"ח הביקורת לשנת 2007. "דוח ועדת הביקורת שאושר מצורף לפרוטוקול".

 

            תוצאות ההצבעה: בעד- 14, מתנגדים- אין, נמנעים – אין.

 

9.         אישור תברי"ם:-

            המליאה אישרה את רשימת התברי"ם המצ"ב כנספח א'.

 

            תוצאות ההצבעה: בעד- 12, מתנגדים-1, נמנעים – אין.

 

10.       מורשים לעבודה עם מרכבה הם :-

            המליאה אישרה את העובדים הבאים המורשים לעבודה עם מרכבה.

            גליה סגל, טל יערי, זרמן בן שמעון, שלום בויאר, מייק ארליך, שלומית חפץ, אופירה שגב  ומיה אלקסלסי.

 

            תוצאות ההצבעה: בעד- 12, מתנגדים- אין, נמנעים – אין.

 

  

11.       אישור תקציב ועדים מקומיים:

            המועצה אישרה את תקציבי הועדים המקומיים הבאים:

            כפר רופין – 1,713,000 ₪.

            חמדיה –     173,000 ₪.

            רשפים –    192,459 ₪.

 

12.       משק מס' 70 במנחמיה:

            "המועצה מחליטה בזאת לפעול בועדה המקומית לביטול ההפקעה במקרקעין שבמשק 70 במנחמיה, הידועים

             כגוש 15474 חלקה 26, וזאת בתיאום עם בעלי הזכויות משק ובכפוף לתנאים כדלקמן:

 

א. כי ינתנו כל האישורים הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים ו/או לפי כל דין לביטול ההפקעה שבנדון, ובכלל זה אישור הועדה המחוזית ואישור משרד הפנים, ככל שידרש אישורו.

 

ב. כי בעלי הזכויות במקרקעין יתנו התחייבותם למועצה ולועדה המקומית לתכנון ובניה בדבר אי הגשת תביעה בגין ההפקעה ו/או ביטולה.

 

בנוסף, המועצה מחליטה בזאת לתמוך בועדה המקומית בבקשתם של בעלי הזכויות לשינוי יעוד המקרקעין ליעודם טרם תוכנית ג/330, ככל שיבחרו להגיש תוכנית נקודתית בנדון."

 

           תוצאות ההצבעה: בעד- 12, מתנגדים-אין, נמנעים –אין.

 

13.     אישור נציג לאיגוד ערים לכבאות:

          המליאה אישרה את אביגדור משה כנציג מועצה אזורית "עמק המעיינות" כנציג באיגוד ערים לכבאות אזור יזרעאל.       

        

          תוצאות ההצבעה: בעד- 14, מתנגדים-אין, נמנעים – אין.

 

14.     שכר בכירים גזבר: המליאה אישרה לעדכן את אחוז שכר הבכירים של גזבר המועצה שלום בויאר מ 80% ל 100%.

 

          תוצאות ההצבעה: בעד- 13, מתנגדים - אין, נמנעים - אין.

 

 

 

 

          ____________________                           ____________________________

             ראש המועצה – יורם קרין                                     אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה