title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/13
24/6/2013

סדר יום
 
1. אישור פרוטוקול מס' 3/2013 מיום 9.5.2013.
2. אישור ועדת בחירות.
3. אישור קריטריונים למחיקת חובות בגין זכאות בהווה להנחות מארנונה בהתאם לחוזר.
4. אישור רבעון 1, 2013.
5. אישור תקנון עמותה – תחנת העמקים .
6. אישור ביצוע החזר הלוואה מס ועד מנחמיה.
7. אישור שכר בכירים למנהל אגף מוניציפאלי.
8. אישור חברי ועדת הנחות.
9. אישור קריטריונים של הועדה להפחתת כמויות למפעלי תעשיה.
10. אישור התקשרות בנושא ביטוח.
11. אישור תברי"ם.

לפרוטוקול המלא