title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/13
4/7/2013

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 04/2013 מיום 13.06.2013

2. אישור תברי"ם.