title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/13
29/8/2013

סדר יום
 
1. הרמת כוסית לראש השנה.
2. אישור פרוטוקול מס' 5/2013 מיום 4.7.2013
3. חידוש אשראי תחנת העמקים.
4. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2014 .
5. אישור ועדות ביקורת לוועדים המקומיים בישובים : מסילות, עין הנצי"ב, מנחמיה.
6. אישור התקשרות חוזית בנושא שיפוץ מבנה קשישים.
7. אישור התקשרות חוזית בנושא שיפוץ מבנה המוסך והסבתו למבנה כיתות, בבית הספר שק"ד.
8. אישור תברי"ם.
9. שונות