title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאה המועצה מס' 07/13
7/10/2013

סדר יום
 
1. אישור פרוטוקול מס' 6/2013 מיום 29.8.2013
2. דיון והחלטת מועצה בנוגע להשגות שהתקבלו בדבר "המודד".
3. אישור ועדת מכרזים למרכז משותף לרפואה דחופה.
4. דו"ח רבעון 2 , 2013.
5. דו"ח מבוקר , 2012 .
6. דו"ח תאגידים : תג"ל , חכ"ל ,ביוב ,תחנת העמקים, מתנ"ס.
7. אישור תברי"ם.
8. שונות

לפרוטוקול המלא