title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 08/13
21/11/2013

סדר יום

1.     אישור פרוטוקול  מס' 7/2013  מיום 10.10.2013

2.     אישור צו המיסים לשנת 2014 .

3.     אישור תברי"ם.

4.     צו ארנונה ועדיים מקומיים לשנת 2014.

5.     האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2014.

6.     דו"ח תאגידים – מתנ"ס לשנת 2013 .

7.     אישור תקנון מתנ"ס חדש.

8.     שונות


לפרוטוקול המלא