title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 09/13
19/12/2013

סדר יום

1.      אישור פרוטוקול  מס' 8/2013  מיום 21.11.2013 .

2.      עדכון תקציב 2013 .

3.      אישור רבעון ג' , 2013.

4.      אישור תקציב לשנת 2014 .

5.      אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2014.

6.      אישור תברים.

7.      אישור  מסגרות חח"ד וערבויות לבנקים בחשבונות המועצה לשנת 2014.

8.      שונות.


לפרוטוקול המלא