title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 01/14
23/1/2014

סדר יום

1.   ברכות - בהשתתפות מנהל הבחירות וסגניתו.

2.   אישור פרוטוקול מס' 9/2013 מיום 19.12.2013 

3.   אישור סגן ראש המועצה בשכר.

4.   אישור סגן ראש המועצה בתואר.

5.   אישור ועדות המועצה.

6.   אישור נציגי המליאה בתאגידים העירונים.

7.   אישור מורשי החתימה של המועצה.

8.   אישור ועדות הביקורת בוועדים המקומיים

9.   אישור מורשי חתימה בחשבונות הורים בבתי הספר.

10. אישור מתן  ערבות בנקאית לטליה אחזקות.

11. אישור עבודה נוספת לעו"ס.

12. אישור חכירת משנה - קרקע ציבורית חמדיה לטובת בתי הספר האזורי (דקלים ואולפנת גלעד).

13. אישור תב"רים.

14. שונות.


לפרוטוקול המלא