title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/14
6/3/2014

סדר יום

1.   אישור פרוטוקול מס' 1/2014 מיום 23.1.14 .

2.   מענה לשאילתה של חבר המליאה גיורא דגן בנושא פרויקט אגירה שאובה

3.   אישור נוהל "ניהול ישיבות המליאה "

4.   אישור חברי המליאה בועדות המועצה

5.   אישור דירקטורים  בתאגידים העירונים

6.   אישור ועדות הביקורת בוועדים המקומיים

7.   אישור נוהל ביקורת בוועדים מקומיים שלא מונתה להם ועדת ביקורת

8.   אישור תמיכות לשנת 2014

9.   אישור השתתפות המועצה בגרעון המתנ"ס לשנת 2013

10. אישור תב"רים

11. שונות.


לפרוטוקול המלא