title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/09
14/5/2009

סדר יום

1.     אישור פרוטוקול מליאה 02/09 מיום 31.3.2009

2.     שיתוף פעולה עם מ.א. גלבוע.

3.     האצלת סמכויות לועדת כ"א.

4.     מינוי ממונה על הגבייה לעניין קנסות.

5.     חוק עזר לעמק המעיינות(ביטול סעיפי עונשין) התשס"ט – 2009..

6.     מינוי נציגי ציבור בועדת בחינה.

7.     אישור תברים .

8.     תקציבי ועדים מקומיים.

9.     אישור חריגה תקציבית פרויקט קו מים מנחמיה.

10.   שונות.

 

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 03/09

מיום חמישי כ' באייר  תשס"ט, .2009 .14.5

 

נכחו:

יורם קרין – ראש המועצה, דני אליהובית יוסף,  אייל לב – שדה אליהו, אבי גל – מעוז חיים, ציון כהן – מנחמיה, אייל יונה – נווה אור, שוש מאיר- נוה איתן, שלמה גלזרניר דוד ,  שמואל ערמון – שדה נחום,  מירב ניב – גשר, רונן חלוץ – חמדיה, גדעון עריף – מסילות, יואב שוהם – רשפים, גיל אלכסנדר – מעלה גלבוע, דוד קירמה – שדי תרומות, צבי ורד – כפר רופין.

 

חסרים:

אפרת פולק – טירת צבי, ירון שפיר – מירב,  ניסים אמזלג – רחוב, גדעון ישראלי – עין הנצי"ב, יוסי דדון – רוויה, רפי בן אבי – שלוחות , פרץ יהודה – תל – תאומים.

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, מייק ארליך – מהנדס, שלום בויאר – גזבר, עו"ד יעל נורקין – יועמ"ש.

 

נדון והוחלט:

 

1 .        המליאה אישרה את פרוטוקול מליאה מספר  02/09 מיום  31.3.2009 .

 

 

2.         אישור חריגה תקציבית בפרויקט קו מים מנחמיה:

            מהנדס המועצה הציג בפני המליאה את החריגה  בפרויקט, החריגה נבעה מעדכון התוכניות ע"י מנהל המים והמשרד

            הטכני. הובהר שישנו תקציב להשלמת הגרעון ממנהל המים ומכספי פיתוח.

            מליאת המועצה אישרה את החריגה: בעד- 12     נגד – 1 .

 

3.         ראש המועצה עדכן את המליאה על הדיונים עם מ.א. גלבוע בנושא שיתופי פעולה בתחומים של ספורט, תרבות, תיירות,

            שכנים אסטרטגים ירדן, פלסטינאים. ישנו רצון טוב של שני הצדדים למהלך. השיתוף הראשון יהיה בתחום הכדורסל

            לילדים ונוער, שיביא  לחיסכון כספי למועצה.

 

4.         האצלת סמכויות לועדת כ"א :

            המליאה החליטה לבחור ועדת כ"א וכן להאציל מסמכותה לועדת כ"א לטפל ולהחליט בנושא פיטורין, פרישת עובדים

            לפנסיה ותנאי פרישה של העובדים. חברי הועדה הנבחרים: יורם קרין , ירון שפיר, אביגדור משה, שלום בויאר,

            מיה גומא להב  ויועמ"ש.  

            בישיבת המליאה הבאה  יובא לאישור חבר נוסף לוועדה שיהיה נציג המליאה.

            תוצאות ההצבעה : בעד - 14

           

5.         מינוי ממונה לעניין קנסות:

            לאחר דיון בנושא, שהוצג ע"י היועמ"ש הוחלט:

           

(1)  לפעול להפעלת הליכי גביה מנהלית מכוח פקודת המסים (גביה) לצורך גביית קנסות פליליים, כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 שהוטלו על ידי בתי המשפט לטובת המועצה, וכן לצורך גביית קנסות מכוח הוראות חוקי העזר של המועצה אשר נקבעו כעבירות קנס בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) תשל"ג- 1973, ושהוטלו על ידי  המועצה.

 

(2)  המועצה תפעל לשם כל האישורים לצורך הפעלת הליכי גבייה מנהלית כאמור לעיל. כן הוחלט לפנות לשר הפנים בבקשה להמליץ בפני שר האוצר על מינויו של מר  שלום בויאר, גזבר המועצה, לתפקיד ממונה על הגבייה כאמור לעיל בנין הקנסות.

 

תוצאות ההצבעה: בעד  - 14     נגד – 2

 

 

6.       חוק עזר לעמק המעיינות (ביטול סעיפי עונשין) התשס"ט - 2009:

          המועצה מבקשת לבטל את סעיפי העונשין בחוקי העזר של המועצה (כולל חוק העזר של  מנחמיה). עם ביטול סעיפי

          העונשין יחול סעיף העונשין הכללי הקבוע בפקודת המועצות המקומיות.

          הוחלט:

          לאשר את חוק עזר לעמק המעיינות (ביטול סעיפי עונשין),  התשס"ט – 2009 , המצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

         

         תוצאות ההצבעה: בעד – 14    נגד - 2

 

7.       מינוי נציגי ציבור ועדת בחינה:

          המליאה אישרה את מוטי תורן וצמח גורן כנציגי ציבור בועדת בחינה לכ"א.

 

         תוצאות ההצבעה:  בעד -12     נגד – 2          נמנע -2

 

8.       אישור תברים:

          גזבר המועצה הביא לדיון ואישור תב"ר - המליאה אישרה את רשימת התברים:

 

מס'  תב"ר

 

פרטים

 

מקור מימון

 

סכום

 

1463

 

החלפת רכבים  גד להמן

אביגדור

 

הלואת ליסינג

 

63

75

 

1464

 

הפחתת מפגעי מזיקים 

 

מענק מ. איכ"ס

 

74

 

1465

 

ניקוז ברוויה

 

רשות לפיתוח הגליל קרן השבחה

 

175

44

                                     

 

 

 

                                                                       

 

 

               

 

 

 

          תוצאות ההצבעה:  בעד – 13     נמנע – 1

 

9.       אישור תקציב ועדים מקומיים:

          המליאה אישרה את תקציב הועדים המקומיים המופיעים כנספח ב'

          תוצאות ההצבעה:  בעד – 12

 

10.     שונות:

          ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על הנעשה במועצה, על ביקורים שהתקיימו, על הערכות למעורבות מול הישובים,

          בנושא צמיחה דמוגרפית, השינויים בנושא השרות והוצאת עיתון במתכונת חדשה. לקראת ראש השנה יערך סקר שביעות

          רצון.

 

 

 

                  ______­­­­______________                                                              ___________________

                              יורם קרין                                                                                           אביגדור משה

                           ראש המועצה                                                                                     מ.מ. מזכיר המועצה