title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/14
10/7/2014

סדר יום

1. אישור פרוטוקול  מס' 4/2014  מיום 29.5.2014 ופרוטוקול מס 5 מיום 24.6.2014.

2. פירוט הסמכויות שהואצלו לסגן ראש המועצה

3. אישור תבחינים לתמיכות 2015

4. אישור שכר בכירים

5. אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך

6. אישור תב"רים

7. הרחבת יישובי רכס הגלבוע

8. שונות.


לפרוטוקול המלא