title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 08/14
27/11/2014

סדר יום
1.    אישור פרוטוקול מס' 7/2014  מיום 4.9.2014
2.    מליאת המועצה מאשרת התקנת מערכת ביוב מאסף על פי תוכנית שהוצגה על ידי מהנדס המועצה.
3.    אישור הלוואה לערבות למתנ"ס עמק המעיינות בבנק הפועלים.
4.    אישור ערבות בבנק דקסיה לטליה אחזקות בע"מ.
5.    האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2015.
6.    אישור ועדות ביקורת בוועדים המקומיים.
7.    אישור התקשרות בנושא שירותים לטיפול בפסולת ייעודית למחזור מכרז פומבי מס' 125/2014.
8.    אישור שכר בכירים. 
9.    אישור שכר לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.
10.  אישור תברי"ם.
11.  דיווח בנושא ארנונה.
12.  שונות.

לפרוטוקול המלא