title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 09/14
30/12/2014

סדר יום

1. אישור פרוטוקול  מס' 8/2014  מיום 27.11.2014

2.    אישור ועדות ביקורת בוועדים  המקומיים

3.    אישור דוח תאגידים לשנת 2014: פארק צבאים, תאגיד הביוב, תחנת העמקים 

4.    אישור דירקטורים בתאגיד טליה אחזקות בע"מ

5.    אישור אשראי לתאגידים - מתנ"ס וחכ"ל

6.    עדכון תקציב המועצה לשנת 2014

7.    אישור תקציב המועצה לשנת 2015

8.    עדכון תקציב ועדים מקומיים 2014

9.    אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015

10.  אישור רבעון ג' 2014

11.  אישור תברי"ם

12.  שונות.