title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 01/15
29/1/2015

סדר יום
1.  אישור פרוטוקול מס' 9/2014   מיום 25/12/2014
2.  אישור דוח תאגידים לשנת 2014 : מתנ"ס, טליה אחזקות, חכ"ל 
3.  הצגת תוכנית העבודה לשנת 2015 ובקרת יעדים לשנת 2014
4.  אישור שינוים בתקנון תאגיד הביוב בהתאם להנחיות משרד הפנים 
5.  אישור הנחות מארנונה לשנת שמיטה 
6.  אישור עבודה נוספת
7.  עדכון תקציב עד מקומי נוה איתן לשנת 2014.
8.  אישור תברי"ם 
9.  שונות

לפרוטוקול המלא